Αξιολόγηση προσωπικού στην ΕΚΚΑ HELLAS S.A. (Mercedes)

Στο πλαίσιο αξιολόγησης υφιστάμενης εταιρικής κατάστασης συμμετείχαμε στο σχεδιασμό ερωτηματολογίων και κατευθυνομένων συνεντεύξεων για την: 

·       Αξιολόγηση προσωπικού

·       Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης

·       Αξιολόγηση συνεντεύξεων

·       Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών

·       Αξιολόγηση προσωπικού