Αναβάθμιση συστημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η APSON ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την αναβάθμιση  συστημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000 και Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001  για την εταιρεία GS TEXTIL.


H APSON παρείχε υπηρεσίες με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO10019:2005, “Οδηγίες για την επιλογή συμβούλων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και για την παροχή των υπό αυτών υπηρεσιών”. Για το σκοπό αυτό, ο Επικεφαλής της Ομάδας Έργου ήταν Πιστοποιημένος Σύμβουλος ως προς ISO 10019:2005 από Φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού μέλος του του IPC (International Personnel Certification).


Το Σύστημα τηρεί πλέον της απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, “Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας-Απαιτήσεις” λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015, “Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας- Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο” και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004:2005, “Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Κατευθυντήριες οδηγίες για βελτιώσεις της επίδοσης”.


Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξήχθησαν  βάσει των οδηγιών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO19011:2002 “Οδηγίες για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης” και από Πιστοποιημένους Επικεφαλής Επιθεωρητές  Συστημάτων Διαχείρισης, εγγεγραμμέων στα μητρώα Επικεφαλής Επιθεωρητών Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματιών μέλος του IPC (International Personnel Certification)

Η APSON παρείχε υπηρεσίες με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10019:2005, “Οδηγίες για την επιλογή συμβούλων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και για την παροχή των υπό αυτών υπηρεσιών”.


Για το σκοπό αυτό, ο Επικεφαλής της Ομάδας Έργου της APSON, είναι Πιστοποιημένος Σύμβουλος ως προς ISO 10019:2005 από Φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού μέλος του του IPC (International Personnel Certification).
Το υπό ανάπτυξη Σύστημα τήρησε τις απαιτήσεις του προτύπου Social Accountability 8000:2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το υφιστάμενο ISO 9001.

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξήχθησαν βάσει των οδηγιών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011:2002 “Οδηγίες για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης”.
Όλες οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξήχθησαν από Πιστοποιημένους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης, εγγεγραμμέων στα μητρώα Επικεφαλής Επιθεωρητών Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματιών μέλος του IPC (International Personnel Certification).