Στρατηγική ΕΚΕ για την ασφαλιστική εταιρεία D.A.S Hellas

Η APSON ανέλαβε τη στρατηγική ΕΚΕ για την ασφαλιστική εταιρεία «D.A.S Hellas».
 
 
Η προσέγγιση της APSON αναφορικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής ΕΚΕ, είναι ανθρωποκεντρική και βασίζεται σε προδιαγραφές διεθνών προτύπων, όπως το ΑΑ1000, το United Nations Global Compact, το ISO 26000 και το SA8000, που όλα μαζί συνθέτουν το χάρτη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους διάφορους τομείς όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή.
 
 
 
Με βάση το μηχανισμό των κοινωνικών αναπαραστάσεων, η προσέγγιση της APSON εδράζεται στη σημασία της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), την ανάπτυξη γόνιμου αμφίδρομου διαλόγου με αυτά και την έμφαση στα κοινά – στόχους, προκειμένου να επιτευχθεί κάλυψη αναγκών των κοινωνικών ομάδων και δέσμευση μεταξύ εταιρείας και ενδιαφερομένων μερών (stakeholder engagement).
 
 
 
Έτσι, με εκκίνηση από το εσωτερικό περιβάλλον και την συμμετοχή του προσωπικού της «D.A.S Hellas», η ΕΚΕ καθίσταται εργαλείο διαμόρφωσης εταιρικής κουλτούρας.
 
 
Το πρόγραμμα έχει 3 άξονες στρατηγικής: το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, τα προγράμματα ΕΚΕ και τέλος την ενδυνάμωση κοινωνικής υπεραξίας της «DAS Hellas».
 
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ