Καινοτομία

Καινοτομία

 

Η APSON καινοτομεί αξιοποιώντας τα πεδία της Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Ηθικής και εισάγει το μηχανισμό  των κοινωνικών αναπαραστάσεων  στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επικοινωνία και την αποτίμηση της στρατηγικής και των δράσεων ΕΚΕ.

 

Χαράξαμε το δρόμο και παραμένουμε πρωτοπόροι

 

  • Προσαρμόζοντας την ΕΚΕ στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα.

 

  • Προτάσσοντας την αναγκαιότητα της ΕΚΕ ως μέσο επίτευξης στρατηγικών στόχων (αύξηση  πωλήσεων / ενδυνάμωση brand / αποτελεσματική επικοινωνία / ενίσχυση παραγωγικότητας εργαζομένων / engagement & Loyalty).

 

  • Καινοτομώντας και Σχεδιάζοντας ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ τη στρατηγική με βάση το μηχανισμό των κοινωνικών αναπαραστάσεων.

 

  • Δίνοντας έμφαση στις συναισθηματικές ανάγκες.

 

  • Διαμορφώνοντας μεθοδολογικά εργαλεία για το σχεδιασμό, υλοποίηση, επικοινωνία και αποτίμηση ΕΚΕ.

 

  • Εστιάζοντας στο ρόλο των τοπικών κοινωνιών.

 

  • Δομώντας μηχανισμούς σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.
Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ