Οργάνωση & Υποστήριξη Γραφείου Ε.Κ.Ε

Οργάνωση & Υποστήριξη Γραφείου Ε.Κ.Ε

Η APSON αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία γραφείου ΕΚΕ σε φορείς και επιχειρήσεις.

 

Η οργάνωση & υποστήριξη του γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μια καινοτόμα και πρωτοποριακή πρόταση της APSON, βασισμένη στην ανάγκη της εποχής μας για σύμπραξη επιχειρήσεων και φορέων, την ανάδειξη του κοινωνικού τους προσώπου, την αλληλοϋποστήριξη & αλληλεγγύη.

 

Η υπεύθυνη και ηθική λειτουργία των φορέων και των οργανισμών αποτελούν πλέον το μοναδικό τρόπο βελτίωσης, ενδυνάμωσης και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Το γραφείο ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης) αποτελεί ένα καθημερινό στρατηγικό εργαλείο, το οποίο βελτιώνει και αναπτύσσει καινοτόμους θεσμούς, υποστηρίζει δράσεις και καλύπτει ανάγκες κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνικές ομάδες.

 

ΟΦΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΕ:

 

Επικοινωνιακά (τοπική κοινωνία, μμε, επιχειρηματικό κοινό, ευρύτερο κοινό):

➤ Ανάδειξη κοινωνικού προσώπου φορέα ή εταιρείας υλοποίησης

➤ Προβολή κοινωνικού έργου εμπλεκομένων μερώv

 

Στρατηγικά:

➤ Γνωριμία μεταξύ εμπλεκομένων μερών (επιχειρήσεις, φορείς, άτομα)

➤ Δίαυλος επικοινωνίας με εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρήσεις, φορείς, άτομα)

 

Υλικά:

➤ Εξοικονόμηση πόρων για το φορέα και την εταιρία υλοποίησης

➤ Κάλυψη αναγκών κοινωνικών ομάδων