Στρατηγική Ε.Κ.Ε: Συμβουλευτική & Υλοποιήση

Στρατηγική Ε.Κ.Ε: Συμβουλευτική & Υλοποιήση

Στην APSON τοποθετούμε την ΕΚΕ στο στρατηγικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης, φορέα, ατόμου.

 

Η προσέγγιση της APSON αναφορικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής ΕΚΕ είναι ανθρωποκεντρική και βασίζεται σε προδιαγραφές διεθνών προτύπων, όπως το ΑΑ1000, το United Nations Global Compact, το ISO 26000, το GRI (Global Reporting Initiative) και το SA8000, που όλα μαζί συνθέτουν το χάρτη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους διάφορους τομείς όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή.

 

Με βάση το μηχανισμό των κοινωνικών αναπαραστάσεων, κύριο εργαλείο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, η προσέγγιση της APSON εδράζεται στη σημασία της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), την ανάπτυξη γόνιμου αμφίδρομου διαλόγου με αυτά και την έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου νε επιτευχθεί κάλυψη αναγκών των κοινωνικών ομάδων και δέσμευση μεταξύ εταιρείας και ενδιαφερομένων μερών (stakeholder engagement).

 

Παράλληλα, με σκοπό την αναγνώριση/εντοπισμό των ουσιαστικότερων θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζονται εξειδικευμένες διαδικασίες αναγνώρισης των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis / process) σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεθνών προτύπων (GRI-G4 & AA1000) και εργαλείων και μεθόδων ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών.