Στρατηγική Επικοινωνίας: Συμβουλευτική & Υλοποιήση

Στρατηγική Επικοινωνίας: Συμβουλευτική & Υλοποιήση

Η APSON διαχειρίζεται και εποπτεύει υπεύθυνα τα κανάλια επικοινωνίας ενός οργανισμού, εσωτερικά & εξωτερικά, έχοντας αναπτύξει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης φήμης, που στηρίζεται στη βαθιά μας γνώση των αναγκών των κοινωνικών ομάδων στόχων.

 

Υπό το πρίσμα της ΕΚΕ χτίζουμε σχέσεις μεταξύ κάθε οργανισμού και των ομάδων στόχων του.

 

Ενδεικτικά εργαλεία εξωτερικής επικοινωνίας:

 

  • Δημόσιες σχέσεις

 

  • Stakeholder engagement

 

  • Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων

 

  • Γραφεία Τύπου (στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας και αποδελτίωση με οικονομική αποτίμηση των επικοινωνιακών δράσεων)

 

  • Μέσα κοινωνικής επικοινωνίας (social media) κ.ά.

 

Ενδεικτικά εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας:

 

  • Συστηματοποίηση ενδοεταιρικού διαλόγου, ερωτηματολόγια, αποτύπωση τυπικών και άτυπων καναλιών επικοινωνίας

 

  • Οργάνωση καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας

 

  • Ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών επικοινωνίας