Διαμόρφωση Πολιτικής Ε.K.E

Διαμόρφωση Πολιτικής Ε.K.E

Στην APSON θεωρούμε ότι η δέσμευση της Διοίκησης ενός οργανισμού αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος, μιας στρατηγικής ή απλών δράσεων ΕΚΕ, καθώς απαιτούνται οικονομικοί και διοικητικοί πόροι για την εκτέλεσή τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρονική συνέχεια στην εφαρμογή μιας στρατηγικής ΕΚΕ, ενδείκνυται η θέσπιση και υιοθέτηση Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσω της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αξιοποιούμε και συνδυάζουμε τις προϋπάρχουσες /υφιστάμενες επιμέρους Πολιτικές που εφαρμόζονται, όπως Περιβαλλοντική Πολιτική (στο πλαίσιο Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων, Πολιτική Προμηθειών.

 

Προκειμένου να διαμορφώσουμε την κατάλληλη Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

αξιοποιούμε τα ουσιαστικά θέματα και τους βασικούς πυλώνες και άξονες ΕΚΕ που επιλέχθηκαν

ερευνούμε σε διεθνές επίπεδο και benchmarking μεταξύ των εταιρειών του κλάδου

συντάσσουμε κείμενο Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς ανασκόπηση

οριστικοποιούμε το κείμενο μέσω διαδραστικής διαδικασίας