Έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού

Έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού

Η APSON παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σύνταξης και έκδοσης κοινωνικού απολογισμού και απολογισμού ΕΚΕ.

 

Οι κοινωνικοί απολογισμοί και οι απολογισμοί ΕΚΕ συντάσσονται:

 

› κατά το διεθνές πρότυπο (GRI- G4)

› βάσει ενός καινοτόμου εργαλείου αποτίμησης δράσεων ΕΚΕ που έχει σχεδιάσει η APSON προσαρμοσμένο στα ελληνικά κοινωνικά δεδομένα

 

Οι κοινωνικοί απολογισμοί, μια διαδικασία αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε οργανισμό:

 

› αυτοελέγχου και αυτοβελτίωσής τους  ενδυνάμωσης θετικής εσωτερικής επικοινωνίας

› ανάδειξης του κοινωνικού τους προσώπου