Θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων – start ups

Θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων – start ups

Ένας σημαντικός τομέας δραστηριοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι η υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων που προωθούν δημιουργικά και ουσιαστικά ενέργειες στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και σε τοπικό επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποκρυσταλλώνονται στις θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες διακρίνονται καθώς προσφέρουν διεξόδους, ευκαιρίες όπως επίσης και τον απαιτούμενο μηχανισμό υποστήριξης.

 

Η APSON ΕΚΕ είναι μία πλήρως εξειδικευμένη εταιρεία στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υποστήριξη θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς:

Διαθέτει το πλήρες εύρος της τεχνογνωσίας στην παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής, επικοινωνίας και συμβουλευτικής σε start - uppers

 

Στελεχώνεται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, την απαιτούμενη διοικητική δομή και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων

 

Διαχειρίζεται και υλοποιεί δράσεις ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο πολλαπλών αξόνων

 

Εκπονεί προγράμματα που οδηγούν στην επίλυση προβλημάτων και δυσχερειών προκειμένου να επιτευχθεί εξυγίανση εταιρειών και ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες

 

Το εξειδικευμένο επιτελείο της APSON EKE ανταποκρίνεται στο πρόταγμα της ίδρυσης, οργάνωσης και υποστήριξης στοχοποιημένων - θεματικών θερμοκοιτίδων που δύνανται να αποτελέσουν παράγοντες ανάπτυξης του επιχειρείν και ενίσχυσης της απασχόλησης εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού.

 

Το εύρος των δράσεων συμπληρώνεται από την ένταξη και συμμετοχή αγροτικών/ κτηνοτροφικών μονάδων, τουριστικών επιχειρήσεων, Ι.Τ. solutions και όλων των περιπτώσεων που εισάγουν καινοτομία