Διαδραστική και Βιωματική Εκπαίδευση

Διαδραστική και Βιωματική Εκπαίδευση

Η APSON προσφέρει πρότυπες υπηρεσίες ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης.

 

Τα διαδραστικά και βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα της APSON, εξειδικεύονται στις απαιτήσεις κάθε οργανισμού και επιχείρησης και διαμορφώνονται ανάλογα με τις στρατηγικές επιδιώξεις των συμμετεχόντων.

 

Με τη χρήση ασκήσεων επί χάρτου, πραγματικών σεναρίων, ενδεικτικών case studies, προσομοιώσεων διαχείρισης περιστατικών, ανάληψη ρόλων και καταστάσεων, οι συμμετέχοντες βιώνουν μία ξεχωριστή εμπειρία εκπαίδευσης!

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (workshops & σεμινάρια)

 

• Εθισμός σε mentality ποιότητας

• Αξιόπιστοι κομιστές λύσεων

• Communication skills

• Business ethics

• Ενδυνάμωση ομάδας _ team building

• Δημιουργία εταιρικού οράματος, αποστολής & στρατηγικής

• Διαχείριση αλλαγών

• Κρίση και ευκαιρία

• Η θηλυκή πλευρά της Ηγεσίας

• Σύγχρονο marketing

• Δημόσιες Σχέσεις

• Εκπαίδευση – Επιμόρφωση φυσικών δικτύων η Πλήρης εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων, των προϊόντων του Κλάδου Ζωής, των Γενικών Ασφαλειών και του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης

• Προετοιμασία για την απόκτηση πιστοποιητικών Τύπου Α-Β-Γ-Δ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• Θεσμικοί επενδυτές-Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

• Φορείς εύρυθμης λειτουργίας ασφαλιστικού θεσμού

• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

• Ανάλυση Χρηματαγοράς-Κεφαλαιαγοράς.

• Χρηματοοικονομικά εργαλεία σταθερής και κυμαινόμενης απόδοσης

• Ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ονοματολογία

• Κλάδος κεφαλαιαγοράς-Χρηματιστηριακό περιβάλλον

• Βασικά Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

• Ανάλυση του νόμου της ασφαλιστικής τοποθέτησης

• Μαθηματικό απόθεμα-Συσσωρευμένα μερίσματα-Ασφάλισμα

• Επενδυτικά προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου

• Συνταξιοδοτικά προγράμματα περιοδικών καταβολών και εφ’άπαξ

• Παιδικά αποταμιευτικά

• UNIT LINKED-Χρηματοοικονομικά εργαλεία νέας γενιάς

• Ειδικά επιχειρηματικά προγράμματα

• Αναγωγή και προσαρμογή αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων στο πελατολόγιο των επιχειρήσεων

• Προγράμματα στελεχών και στελεχών Δ.Σ. Επιχειρηματία, κυρίου μετόχου (EXECUTIVE INSURANCE BONUS-EXECUTIVE INSURANCE)

• Συνεταίρων (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ-BUY & SELL AGREEMENT). Ομαδικές ασφαλίσεις (GROUP INSURANCE)

• Κύκλος κλασικών-παραδοσιακών προϊόντων Κλάδου Ζωής

• Συμπληρωματικές καλύψεις Ατυχημάτων, Προσωπικών Ατυχημάτων, Ανικανοτήτων, Ειδικών επιδομάτων

• (Riders-Ancillary covers)

• Προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης

• Σύστημα Υγείας

• Κάρτες Νοσηλείας. Α΄ βάθμιος- Β΄ βάθμιος Περίθαλψη

• Ετησίως ανανεούμενα προϊόντα Κλάδου Ζωής

• Πλήρες φάσμα Γενικών Ασφαλειών

• Τεχνικές Πωλήσεων. Αποκρυστάλλωση επιχειρηματολογίας