Στρατηγική Ε.Κ.Ε για την ecoelastika

Η προσέγγιση της APSON αναφορικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής ΕΚΕ της ECOELASTIKA, είναι ανθρωποκεντρική και βασίζεται σε προδιαγραφές διεθνών προτύπων, όπως το ΑΑ1000, το United Nations Global Compact, το ISO 26000 και το SA8000, που όλα μαζί συνθέτουν το χάρτη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους διάφορους τομείς όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή.

 

 

Με βάση το μηχανισμό των κοινωνικών αναπαραστάσεων, η προσέγγιση της APSON εδράζεται στη σημασία της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), την ανάπτυξη γόνιμου αμφίδρομου διαλόγου με αυτά και την έμφαση στα κοινά – στόχους, προκειμένου να επιτευχθεί κάλυψη αναγκών των κοινωνικών ομάδων και δέσμευση μεταξύ επιχείρησης και ενδιαφερομένων μερών (stakeholder engagement).

 

 

Με εκκίνηση από το εσωτερικό περιβάλλον, η ΕΚΕ καθίσταται εργαλείο διαμόρφωσης εταιρικής κουλτούρας, εφαρμόζοντας το “stakeholders analysis”.

 

 

Παράλληλα, με σκοπό την αναγνώριση/εντοπισμό των ουσιαστικότερων θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την επιχείρηση, εφαρμόζεται εξειδικευμένη διαδικασία αναγνώρισης των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis / process) σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεθνών προτύπων (AA1000). 

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ