Περισσότερη διαφάνεια και ενδυνάμωση του brand προσφέρει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

 

Την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του μη-χρηματοοικονομικού απολογισμού που θ' αποτελεί πλέον νόμο του κράτους για συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρειών και οργανισμών επεξηγεί στο sofokleousin.gr, η Dr Αναστασία Ψωμιάδη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος APSON EKE. Σημειώνει, είναι σαφές πλέον ότι η έννοια της ΕΚΕ απαλλάσσεται από τα δεσμά του marketing και από τα πρότυπα της φιλανθρωπίας και των events δημοσίων σχέσεων που διανθίζονται με κοινωνικές δράσεις, αρχίζοντας πλέον να λειτουργεί στην Ελλάδα όπως και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Στην καρδιά κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

Η εν λόγω εξέλιξη των πραγμάτων, συμπληρώνει, αποτελεί συνέχεια των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου την ωρίμανση και εξέλιξη του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας υπό ανθρωποκεντρικούς όρους.

Η ΕΚΕ αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο ταυτισμένο με την εταιρική ταυτότητα, που έχει κέντρο τον ίδιο τον ιδιοκτήτηΠρόεδροCEO κάθε εταιρείας και γραμμή εκκίνησης το όραμά του. Μέσα από τις υπεύθυνες επιλογές κάθε εταιρεία ή οργανισμός , που στην καρδιά τους χτυπάει η ΕΚΕ, επιτυγχάνεται ενδυνάμωση brand, διαφοροποίηση από ανταγωνισμό, αύξηση κερδών, χτίσιμο σχέσεων με εμπλεκόμενα μέρη και ως εκ τούτου πρόληψη ή αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων, αύξηση απόδοσης εργαζομένων κ.α.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής, «… Οι οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’), που είναι μητρικές επιχειρήσεις μεγάλου ομίλου ο οποίος, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του σε ενοποιημένη βάση υπερβαίνει τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης μια ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου

β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει ο όμιλος σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει

γ) το αποτέλεσμα των εν λόγω πολιτικών

δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών του, των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο ο όμιλος διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους.

ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήΌταν ένας όμιλος δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, παρέχεται στην ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών.

Η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Άρθρο 4ο :Ετήσια έκθεση διαχείρισης και μη χρηματοοικονομική κατάσταση επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρα 29 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και 29α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ,όπως προστέθηκε με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ)

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη αλλά και προσδοκώμενη μετά τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε. και έχει ήδη υιοθετηθεί από σημαντικό κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου. Με το νόμο η ΕΚΕ δε γίνεται απλά αναγκαία επιλογή στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η νέα αυτή υποχρέωση δεν αποτελεί ένα επιπρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις, αλλά μία ευκαιρία σύνταξης ενός στρατηγικού εργαλείου που οδηγεί στην αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους, καθώς ο μη χρηματοοικονομικός απολογισμός θα αποτελεί με νόμο του κράτους ένα από τα κύρια εργαλεία ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, επισημαίνει η κα Ψωμιάδη.

Δεδομένου ότι ο μη-χρηματοοικονομικός απολογισμός κάθε επιχείρησης θα είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημοσιεύσουν πληροφορίες για τη λειτουργία τους, έτσι ώστε:

  • να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους
  • να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζουν, 
  • να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και εν τέλει, 
  • να παράσχουν μία σημαντική πηγή πληροφοριών για τους εν δυνάμει πελάτες τους.

Η υποχρεωτική έκδοση μη χρηματοοικονομικών απολογισμών, προκύπτει από τη μεγαλύτερη ανάγκη των ενδιαφερομένων μερών για περισσότερη διαφάνεια από την πλευρά των επιχειρήσεων. Οι stakeholders επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις υπεύθυνες ή μη πρακτικές των επιχειρήσεων και ζητούν με έντονο και ουσιαστικό τρόπο ενημέρωση γι αυτές. Αναφορικά με τον Έλληνα καταναλωτή, ακόμα και σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας όπως η σημερινή, εδραιώνεται συνεχώς με ανοδικές τάσεις στη συνείδησή  του η ενεργή πράξη επιβράβευσης και τιμωρίας (συνειδητός καταναλωτισμός), καθώς όπως μαρτυρούν  σχετικές έρευνες η ισχυρή πλειονότητα των καταναλωτών έχει ενεργήσει προς τη μία ή την άλλη πλευρά. 

Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε, ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν υποχρεώνει τη χρήση συγκεκριμένου προτύπου, μεθοδολογίας ή τρόπου προσέγγισης της πρακτικής δημοσιοποίησης ή σύνταξης των εν λόγω μη χρηματοοικονομικών απολογισμών. Επειδή  στη διεθνή αγορά βρίθουν τα μοντέλα ανάπτυξης και αποτίμησης ΕΚΕ είναι συνετό να επιλέγονται μέθοδοι για  σχεδιασμό, υλοποίηση και αποτίμηση στρατηγικής ΕΚΕ με βάση τα κοινωνικά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.

 

www.sofokleousin.gr

Πιστεύετε ότι τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέουν τους εργαζόμενους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ